O Programie

POWER jest kompleksowym programem wsparcia w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, by uruchomić pozytywne zmiany w przestrzeni społecznej, gospodarczo-ekonomicznej, firmach, instytucjach publicznych, uczelniach, relacjach społecznych i biznesowych

Cele programu

Głównym celem programu jest wzrost kompetencji i umiejętności Polaków, aby mogli skutecznie konkurować na rynku pracy w gospodarce europejskiej oraz globalnej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest budżetowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Ma wymiar ogólnokrajowy, dlatego konkursy organizowane w jego ramach będą ogłaszane na poziomie krajowym, przez odpowiednie Instytucje Pośredniczące. Na realizację POWER przeznaczono 4,4 mld euro, co stanowi 34 proc. wszystkich środków, jakimi dysponuje EFS.

Tytuł projektu

Staże na południu Europy dla techników ZSTIO szansą na lepszy start w zawodzie
Internships in the south of Europe for ZSTIO technicians as a chance for a better start in the profession

Cele projektu

Głównym celem projektów POWER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Beneficjenci

I GRUPA – 6 uczniów technikum geodezyjnego
II GRUPA – 10 uczniów technikum systemów odnawialnych źródeł energii
III GRUPA – 15 uczniów klas trzecich informatycznych
IV GRUPA – 15 uczniów klas trzecich informatycznych
V GRUPA – 15 uczniów klas trzecich mechatronicznych i ekonomicznych

Szczegółowe informacje dotyczące programu POWER znajdziesz na
stronie

http://www.power.gov.pl/

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


https://zst.bytom.pl/wp-content/uploads/2019/12/REG_REKR_POWER.pdf