O Programie

POWER jest kompleksowym programem wsparcia w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, by uruchomić pozytywne zmiany w przestrzeni społecznej, gospodarczo-ekonomicznej, firmach, instytucjach publicznych, uczelniach, relacjach społecznych i biznesowych

Cele programu

Głównym celem programu jest wzrost kompetencji i umiejętności Polaków, aby mogli skutecznie konkurować na rynku pracy w gospodarce europejskiej oraz globalnej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest budżetowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Ma wymiar ogólnokrajowy, dlatego konkursy organizowane w jego ramach będą ogłaszane na poziomie krajowym, przez odpowiednie Instytucje Pośredniczące. Na realizację POWER przeznaczono 4,4 mld euro, co stanowi 34 proc. wszystkich środków, jakimi dysponuje EFS.

Tytuł projektu

Staże na południu Europy dla techników ZSTIO szansą na lepszy start w zawodzie
Internships in the south of Europe for ZSTIO technicians as a chance for a better start in the profession

Cele projektu

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Beneficjenci

I GRUPA – 6 uczniów technikum geodezyjnego (obecna klasa III GEO)
II GRUPA – 10 uczniów technikum systemów onawialnych źródeł energii (obecna klasa III OZE)
III GRUPA – 15 uczniów klas trzecich informatycznych (obecne klasy II INF)
IV GRUPA – 15 uczniów klas trzecich informatycznych (obecne klasy II INF)
V GRUPA – 15 uczniów klas trzecich mechatron. i ekonomicznych (obecne klasy II EKO i II MECH)

Szczegółowe informacje dotyczące programu PO WER znajdziesz na stronie
http://www.power.gov.pl/
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
https://zst.bytom.pl/wp-content/uploads/2019/12/REG_REKR_POWER.pdf